foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Nasz Dąb Bartuś 100
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

100 lat ZKN w Zgierzu

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412

 


akr1

 

 

 


 

 getedu4

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


promujeLBT


 bip logo

 

 


 f

 

 


 

 Obowiązek informacyjny

rodo1

2017a

 

 

 

28 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 poz. 2446)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 01 2018
28 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2017 poz. 2445)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 01 2018
22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 2425)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 01 2018
22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2017 poz. 2416)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 01 2018
21 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. z 2017 poz. 2395)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 01 2018
19 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. z 2017 poz. 2371)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 01 2018
18 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2361)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 07 2018
18 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 poz. 2356)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 09 2018
12 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 poz. 2301)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 12 2017
29 listopada 2017 r. zostało ogłoszone:
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 01 2018
29 listopada 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2199)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 11 2017
29 listopada 2017 r. zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 poz. 2198)
28 listopada 2017 r. zostało ogłoszone:
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 poz. 2184)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 12 2017
23 listopada 2017 r. zostało ogłoszone:
Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2017 poz. 2161)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 11 2017
23 listopada 2017 r. zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 poz. 2159)
15 listopada 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2017 poz.2112)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 11 2017
7 listopada 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne (Dz. U. z 2017 poz. 2058)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 11 2017
6 listopada 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2017 poz. 2043)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 11 2017
20 października 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. z 2017 poz. 1959)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 09 2017
27 września 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2017 poz.1793)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 10 2017
21 września 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2017 poz. 1763)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 09 2017
14 września 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 poz.1743)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 09 2017
7 września 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 poz. 1712)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 09 2017
6 września 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2017 poz. 1698)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 09 2017
31 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017 poz. 1658)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
31 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 2017 poz. 1656)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
31 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1652)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
31 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2017 poz. 1647)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
31 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
31 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej Dz.U. 2017 poz. 1642 )
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
30 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. 2017 poz. 1627)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
30 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz.U. 2017 poz. 1625)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
29 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 1611)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
28 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2017 poz. 1607)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
28 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. 2017 poz. 1606)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
28 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r
25 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017 poz. 1597)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
25 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
25 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. 2017 poz. 1587)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
24 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
22 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz.U. 2017 poz. 1562)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 
17 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz.U. 2017 poz. 1546)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

16 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1534)

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

8 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. 2017 poz. 1512)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

28 lipca 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz.U. 2017 poz. 1451)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r

21 lipca 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” (Dz.U. 2017 poz. 1401)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 lipca 2017 r.

22 czerwca 2017 r. zostało ogłoszone:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 poz. 1189)

9 czerwca 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz.U. 2017 poz. 1125)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. (par. 6 ust. 2 oraz par. 9 ust. 2 i 6 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 10 czerwca 2017 r.)

26 maja 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. 2017 poz. 1022)
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 10 czerwca 2017 r.
18 maja 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2017 poz. 971)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

28 kwietnia 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach  (Dz.U. 2017 poz. 860)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

21 kwietnia 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego techniku (Dz.U. 2017 poz. 818)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 kwietnia 2017 r.

12 kwietnia 2017 r. zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz.U. 2017 poz. 770).
31 marca 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 poz. 703).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
31 marca 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2017 poz. 691)
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.
29 marca 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2017 poz. 671)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
24 marca 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 630).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 25 marca 2017 r.

23 marca 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 622).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

22 marca 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 617).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 marca 2017 r.

21 marca 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 marca 2017 r.

20 marca 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 590).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 21 marca 2017 r.

6 marca 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2017 r. poz. 481)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 marca 2017 r.
24 lutego 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły (Dz.U. 2017 poz. 356)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2017 r.
27 stycznia 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2017 poz. 170)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 28 stycznia 2017 r.

11 stycznia 2017 r. została ogłoszona:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. z wyjątkiem: 1) art. 1, art. 116–219, art. 314, art. 326–336, art. 347, art. 348, art. 358 i art. 359 wchodzą w życie 15 stycznia 2017 r. 2) art. 4 pkt 9, 12, 14 lit. a, art. 15 pkt 26, pkt 29 lit. a w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 3a, pkt 48, 49, pkt 54 w zakresie art. 36a ust. 14 i pkt 114 w zakresie art. 71d, art. 66 pkt 1, art. 80, art. 111 pkt 2, art. 113 pkt 2, art. 115, art. 220–223, art. 225–313, art. 315–325, art. 349–357 i art. 360–368 wchodzą w życie 26 stycznia 2017 r. 3) art. 15 pkt 118 lit. f i h oraz pkt 123 lit. m wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2017 r. 4) art. 15 pkt 31, pkt 32 w zakresie art. 22ac ust. 1, art. 22ae ust. 2, art. 22ak ust. 1 i art. 85b ust. 2 i 5, pkt 33–43, pkt 44 w zakresie art. 22ar i art. 22at ust. 1 pkt 1, pkt 46, 47 i 120, art. 105 i art. 337–346 wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2017 r. 5) art. 4 pkt 5, 10 i 11 wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 r. 6) art. 224 wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. 7) art. 66 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. ustawa w opracowaniu

11 stycznia 2017 r. została ogłoszona:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. z wyjątkiem: art. 18 ust. 4, art. 47 ust. 3 pkt 2 oraz rozdział 6 wchodzą w życie z dniem 26 stycznia 2017 r. art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c, d i g oraz pkt 4 wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.

Copyright © 2019 WODN w Zgierzu