foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Nasz Dąb Bartuś 100
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

100 lat ZKN w Zgierzu

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412

 


akr1

 

 

 


 

 getedu4

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


promujeLBT


 bip logo

 

 


 f

 

 


 

 Obowiązek informacyjny

rodo1

2019

 

 

26 kwietnia 2019 r. została ogłoszona
Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy - Prawo oświatowe. (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 761).. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
12 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. poz. 685). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
10 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. poz. 666). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
8 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.z 2019 r. poz. 652). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
8 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.z 2019 r.  poz. 644). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
4 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 poz. 639). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. 703), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534).
2 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2019 poz. 626). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2019 r.
2 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2019 poz. 625). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2019 r
27 marca 2019 r. zostało ogłoszone
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M. P. z 2019 r. poz. 276
27 marca 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 574). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r
25 marca 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz. U. z 2019 poz. 554). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2019 r
15 marca 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 poz. 502). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r
11 marca 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 465). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r
5 marca 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2019 poz. 413). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r
1 marca 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 poz. 402). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r
28 lutego 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 poz. 391). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
26 lutego 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 373).. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
26 lutego 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 372). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
20 lutego 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego  (Dz. U. z 2019 poz. 325). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
20 lutego 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2019 poz. 323). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
20 lutego 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2019 poz. 322). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
20 lutego 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. z 2019 poz. 321). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
19 lutego 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego (Dz. U. z 2019 poz. 320). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
19 lutego 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. z 2019 poz. 319). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
19 lutego 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 poz. 318). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
19 lutego 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 poz. 316). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
19 lutego 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U. z 2019 poz. 311) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
12 lutego 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019 - 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 poz. 267). Rozporządzenie wchodzi w życie 13 lutego 2019 r.
8 lutego 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2019 poz. 249). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 lutego 2019 r.
23 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 136). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli. zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego  (Dz. U. z 2019 poz. 5). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następijącym po dniu ogłoszenia    

Copyright © 2019 WODN w Zgierzu