Pracownia Przyrodnicza

Pracownia Przyrodnicza
mgr Piotr Kowalczyk
Dyżur: poniedziałek 14:30-16:00 – w okresie pracy zdalnej WODN konsultacje online przez komunikator MEET po uzgodnieniu mailowym.
E-mail: p.kowalczyk@get.edu.pl

Konsultacje indywidualne i grupowe w godzinach dyżuru lub po uprzednim uzgodnieniu drogą mailową:
Fizyka
– zagadnienia merytoryczne i metodyczne, konstruowanie i ocena zadań, planowanie i realizacja pokazów i eksperymentów uczniowskich, efektywne wykorzystanie zasobów pracowni fizycznej,
Ewaluacja wewnętrzna – projektowanie procesu, konstruowanie narzędzi badawczych
Metody aktywizujące – wykorzystanie do kształtowania umiejętności kluczowych w procesie lekcyjnym.
Komputer w edukacji przyrodniczej – wykorzystanie multimediów i aplikacji na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

Pełna moja oferta na rok szkolny 2020/21 w pliku poniżej

W przypadku zapotrzebowania na szkolenia indywidualne lub grupowe w innych terminach lub o zbliżonej tematyce, proszę o kontakt z sekretariatem WODN lub na mój adres mailowy.

W ofercie na wrzesień – październik 2020:

Kursy doskonalące:

K. 47. Przygotowanie arkusza diagnostycznego z fizyki dla szkoły podstawowej .

Adresat: nauczyciele fizyki szkół podstawowych.
Czas trwania: 12h
Terminy: 24, 28 IX, 1 X. 2020, godz. 1600-1915
Przygotowanie diagnozy wstępnej i końcowej z fizyki w kontekście wymagań przekrojowych. Opracowanie zadań sprawdzających umiejętności określone w wymaganiach ogólnych PP.

K.52. Eksperyment przyrodniczy w edukacji wczesnoszkolnej

Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Czas trwania: 16h
Terminy: 20, 27 X, 3, 10 XI 2020. godz. 16.00

Eksperyment i działanie są pasją dzieci. Znakomita większość ich wiedzy i umiejętności ma źródła empiryczne. Zapraszam na kurs prezentujący proste sposoby poznawania najbliższego otoczenia i własnego organizmu. Wzrok, smak, słuch, dotyk, węch – narzędzia pozwalające nam poznawać otoczenie – zbadajmy bezpiecznie i w prosty sposób ich własności. Zbadajmy pojemność naszych płuc i porównajmy to co wdychamy z tym co wydychamy. Propozycje pokazów i eksperymentów uczniowskich bez angażowania sprzętu „naukowego” – do wykonania w klasie i w domu.

K.5. Wykorzystanie platformy GOOGLE w pracy z uczniem

Adresat: nauczyciele wszystkich etapów nauczania.
Czas trwania: 30h
Terminy: rozpoczęcie 22X, do XI 2020

Narzędzia Google i dysk Google jako wspomaganie edukacyjne w nauczaniu stacjonarnym i online. Zapoznanie z narzędziami do tworzenia testów i ankiet (wraz z analizą wyników), dokumentów tekstowych i prezentacji multimedialnych oraz udostępniania ich uczniom. Udostępnianie materiałów multimedialnych zgromadzonych na dysku Google.

Warsztaty laboratoryjne:

K.40. Zjawiska elektryczne i magnetyczne w doświadczeniach i pokazach

Adresat: Nauczyciele fizyki.
Czas trwania: 8h (2x4h)
Terminy: 9, 11 IX 2020. godz. 1600-1915.
Eksperymenty i doświadczenia z zakresu elektrostatyki, prądu i magnetyzmu ilustrujące poznawane prawa. Wykorzystanie wyników eksperymentu do konstruowania zadań problemowych i rachunkowych

K.45. Konstruowanie ankiet i testów online – warsztat online

Adresat: Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Czas trwania: 8h
Terminy: 21 IX – 30 IX
Warsztaty realizowane na platformie Google i przy użyciu komunikatora MEET. Wykorzystanie narzędzi GOOGLE do tworzenia ankiet i testów online, analiza ilościowa i statystyczna wyników badań. Zapoznanie ułatwia korzystanie z narzędzi na innych platformach.

K.48. Ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne eksperymentalnie

Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich etapów edukacyjnych
Czas trwania: 4h
Termin: 6 X 2020 , godz. 16.00
Prawo Pascala, Archimedesa w  doświadczeniach i zadaniach doświadczalnych. Wykazujemy istnienie ciśnienia atmosferycznego, sprawdzamy dlaczego go nie odczuwamy, badamy ciśnienie wywierane przez wodę i skutki jego działania.

K.50 Woda okiem fizyka

Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich etapów edukacyjnych
Czas trwania: 4h
Termin: 15 X 2020 , godz. 16.00

Znaczenie wody w przyrodzie i życiu codziennym w kontekście jej szczególnych własności fizycznych i chemicznych. Np. jak i po co rośliny pobierają wodę, jakie własności krwi pomagają sercu w transporcie itp..

Seminaria

K.49. Analiza wyników matury z fizyki 2020

Adresat: Nauczyciele fizyki szkół ponadpodstawowych.
Czas trwania: 4h
Termin: 12 X 2020 , godz. 16.00

Podsumowanie matury z  fizyki, analiza wyników w kontekście wymagań. Statystyczne ujęcie rozwiązywalności zadań ze wskazaniem na sprawdzane umiejętności.

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Terminy, zakres i szczegółowa tematyka szkoleń do uzgodnienia z placówką zamawiającą. Kontakt z prowadzącym p.kowalczyk@get.edu.pl lub sekretariatem WODN sekretariat@get.edu.pl

Planowanie i realizacja ewaluacji wewnętrznej

Metody aktywizujące jako narzędzie dokształtowania postawy badawczej ucznia.

Kształtowanie umiejętności kluczowych w procesie lekcyjnym

Tablica interaktywna w pracy nauczyciela

Font Resize