Pracownia Przyrodnicza

Pracownia Przyrodnicza
mgr Piotr Kowalczyk
Dyżur: poniedziałek 12:30-14:30
E-mail: p.kowalczyk@get.edu.pl

Konsultacje indywidualne i grupowe w godzinach dyżuru lub po uprzednim uzgodnieniu drogą mailową:
Fizyka
– zagadnienia merytoryczne i metodyczne, konstruowanie i ocena zadań, planowanie i realizacja pokazów i eksperymentów uczniowskich, efektywne wykorzystanie zasobów pracowni fizycznej,
Ewaluacja wewnętrzna – projektowanie procesu, konstruowanie narzędzi badawczych
Metody aktywizujące – wykorzystanie do kształtowania umiejętności kluczowych w procesie lekcyjnym.
Komputer w edukacji przyrodniczej – wykorzystanie multimediów i aplikacji na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

Zapisy na kursy i warsztaty na stronie http://wodn-ankieta.webaps.pl/ lub po kliknięciu w kod szkolenia

W ofercie na styczeń – marzec:

Kursy doskonalące:

K.397. – Eksperyment i pokaz na lekcjach fizyki  – materia i ciepło

Adresat: nauczyciele fizyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Czas trwania: 20h (w tym 4h e-learningu)
Terminy: 28.I, 4, 11, 18. II. 2020 godz. 16.00
Kurs obejmuje zagadnienia poświęcone badaniu właściwości materii i zjawisk termodynamicznych przewidziane w Podstawie Programowej. W ramach zajęć opracujemy i przeprowadzimy eksperymenty zalecane w PP i inne doświadczenia ilustrujące omawiane zjawiska, zaplanujemy instrukcje dla uczniów i zadania doświadczalne i problemowe z zakresu materii i ciepła.

K.203. – Ewaluacja wewnętrzna – od projektu do raportu

Adresat: nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych
Czas trwania: 20h (w tym 4h e-learningu)
Terminy: 27 II, 5 III 2020, (terminy kolejnych spotkań do uzgodnienia) godz. 16.00
Kurs obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i przeprowadzeniem ewaluacji wewnętrznej w placówce oświatowej. Obejmuje wszystkie etapy procesu – od określenia celów i obszarów ewaluacji, formułowania pytań kluczowych, określenia próby badawczej, konstruowania narzędzi (również narzędzi online), analizy i prezentacji danych, aż do zaprojektowania raportu końcowego.

Warsztaty laboratoryjne:

K.393. – Eksperyment przyrodniczy w edukacji wczesnoszkolnej

Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wszyscy zainteresowani tematyką
Czas trwania: 8h (2x4h)
Terminy: 30 I, 7 II 2020, godz. 16.00
Eksperyment i działanie są pasją dzieci. Znakomita większość ich wiedzy i umiejętności ma źródła empiryczne. Zapraszam na warsztaty prezentujące proste sposoby poznawania najbliższego otoczenia i własnego organizmu. Wzrok, smak, słuch, dotyk, węch – narzędzia pozwalające nam poznawać otoczenie – zbadajmy bezpiecznie i w prosty sposób ich własności. Zbadajmy pojemność naszych płuc i porównajmy to co wdychamy z tym co wydychamy. Propozycje pokazów i eksperymentów uczniowskich bez angażowania sprzętu „naukowego”

K.53. – Kodowanie – doskonałe narzędzie aktywizujące uczniów

Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Czas trwania: 6h (2x3h)
Terminy: 6, 13 II 2020, godz. 16.00
Propozycja zajęć wprowadzających do edukacji informatycznej – z komputerem i bez. Kodowanie jako forma precyzyjnego przekazu informacji i sposobu postępowania w wydaniu dla najmłodszych. Kartka, robocik, komputer – to tylko narzędzia do rozwoju algorytmicznego podejścia do zadań.

K.209. – Czy bałwanowi jest zimno? – rozważania doświadczalne o termodynamice i fizjologii

Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich etapów edukacyjnych
Czas trwania: 4h
Terminy: 20 II 2020, godz. 16.00
Poparte doświadczeniami rozważania dotyczące pojęcia ciepła i zimna w kontekście zjawisk przyrodniczych i funkcjonowania organizmu. Do bezpośredniego zastosowania na lekcjach.

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Terminy, zakres i szczegółowa tematyka szkoleń do uzgodnienia z placówką zamawiającą. Kontakt z prowadzącym p.kowalczyk@get.edu.pl lub sekretariatem WODN sekretariat@get.edu.pl

Ewaluacja wewnętrzna w szkole

Metody aktywizujące – narzędzie do kształtowania umiejętności kluczowych

Technologia informacyjna jako narzędzie wspomagające  pracę nauczyciela

Tablica interaktywna w pracy nauczyciela